Informatie

De Mariakerk in Bears dient als ontvangst en documentatiecentrum voor de bezoekers van Uniastate. Tijdens de openingstijden vindt u hier onze gastheren en -vrouwen die u veel kunnen vertellen over het rijke verleden van Uniastate en de kerk zelf. Dit alles aangevuld met een prachtige en stijlvol grafische verbeelding van de tijdslijn op rollen en een spectaculaire film van de plaatsing van de luchtspiegeling.

Op de ‘kraak’ achter het orgel is een mediatheek ingericht waarin jong en oud terecht kan voor meer informatie over Staten en Stinzen in Friesland. Op deze manier wordt belangstellenden volop de mogelijkheid geboden kennis te nemen van een uniek stukje historisch Friesland. Uiteraard mag een bezoek aan de Poarte en de State zelf niet ontbreken.

Bij de balie in de ontvangstruimte vindt u ook ansichtkaarten, routebeschrijvingen, plattegronden en brochures. De meeste brochures, folders en toeristenkaarten zijn gratis verkrijgbaar. In de ontvangstruimte is tevens de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding een kop koffie, thee of frisdrank te nuttigen.

De Tsjerke van Bears is eigendom van De Stichting Alde Fryske Tsjerken

Stichting “Tsjerke en Uniastate Bears”
Tsjerkepaad 3
9025 BM Bears
Telefoon 058-251 92 63
Email: uniastatebears@gmail.com


OPENINGSTIJDEN

april t/m september:
dinsdag t/m zondag 13.00 -17.00 uur
maandags gesloten

oktober t/m maart op afspraakENTREE
Wij vragen geen entreegelden van u, maar stellen een vrijwillige bijdrage zeer op prijs! Daarvoor staat een ‘vogelhuisje’ op onze ontvangstbalie in de kerk.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is anbi.png

                                       Kerngegevens  ANBI-Status

De Stichting Tsjerke & Uniastate Bears is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Doelstelling

De Stichting is op 20 augustus 1992 opgericht. De doelstelling is het beheer te voeren over het Hervormd Kerkgebouw – in eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken -, het beheer te voeren over het stinsterrein waarop zich de luchtspiegeling (Uniastate) bevindt en het beheer van de oude stins-toegangspoort.

Het beheer omvat het alle handelingen die bevorderlijk zijn tot het instant houden van de objecten, toegang te geven tot en het informeren over het cultuur-historisch erfgoed.  

Kamer van Koophandel: 41002450

RISIN/fiscaal nummer: 8064.02.830

Contact:

Stichting Tsjerke & Uniastate Bears

Tsjerkepaad 3

9025 BM Bears

e-mail: uniastatebears@gmail.com

website: www.uniastatebears.nl

Het bestuur bestaat uit: 

Piet Bootsma, voorzitter-penningmeester

Adriaan Pots, secretaris

Anje Groen

Ypie Peanstra

Nynke Duiker

Beloningsbeleid

Geen der bestuursleden ontvangt een vergoeding behoudens de secretaris die tevens coördinator is van de ca 18 vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een eindejaars-attentie en een reiskostenvergoeding conform de fiscale regelgeving.

Beleidsplan

De Stichting Tsjerke & Uniastate Bears bezit zelf geen cultuur-historische eigendommen. In de vergaderruimte is een ruime collectie informatiemateriaal in de vorm van boekwerken en beeldmateriaal beschikbaar voor hen die belangstelling hebben voor Staten en stinsen. Het beleid is deze collectie verder uit te bouwen en deze mogelijk digitaal beschikbaar te gaan maken.  Verder streven wij ernaar ons meer nadrukkelijk te profileren als officiële trouwlocatie en locatie voor culturele en muzikale evenementen die passend zijn bij ons kerkgebouw en stateterrein.

De financiële middelen worden verkregen uit sponsor- en donateursbijdragen. Daarnaast wordt subsidie ontvangen van Dorpsbelang Jellum-Bears. Verhuur van de kerk en het Uniastateterrein zorgen ook voor inkomsten.

De luchtspiegeling, een stalen replica die de contouren van de oorspronkelijke state uitbeeldt, wordt veelvuldig gebruikt tijdens culturele uitvoeringen maar ook voor huwelijksplechtigheden als het weer daartoe meewerkt.

Uitgevoerde activiteiten

Tijdens de openingstijden worden er rondleidingen verzorgd door een van de vrijwilligers. Tijdens deze rondleiding wordt informatie gegeven over de oude 13e eeuwse kerk met haar prachtige interieur, wordt er verteld over het oude geslacht van de Unia’s en over de historie van het Uniastate terrein met de nog in oorspronkelijke staat verkerende toegangspoort, de Poarte.

De kerk en het Uniastate terrein zijn officieel aangewezen als trouwlocatie van de Gemeente Leeuwarden.

Voor de lagere basisschoolklassen, met name de groepen 5 t/m 8, is een ééndaags lesprogramma samengesteld welke wordt gegeven door de eigen leerkracht van de kinderen met ondersteuning en lesmateriaal vanuit onze organisatie. De titel hiervan is “een gewone schooldag maar dan anders”.  Op verzoek kan er een familiedag of bedrijfsdag worden georganiseerd waarbij lokale ondernemers worden betrokken om een prachtige dag te beleven. Jaarlijks wordt deelgenomen aan de “Keunstroute Littenseradiel”, een rondgang door midden Friesland waarbij vele adressen kunnen worden bezocht met tentoongestelde kunstwerken. Geregeld vinden er orgelconcerten plaats waarbij ons prachtige en welluidende Van Damorgel door tal van organisten wordt bespeeld.

Financiële informatie

De dagelijkse financiële zaken worden verzorgd door de penningmeester. Deze regelt het betalingsverkeer met de bank en houdt toezicht op het door de vrijwilligers beheerde contante geld en de door hen bijgehouden dagadministratie.

De kasadministratie en de overige financiële aangelegenheden worden elk kwartaal naar de boekhouder gestuurd. Deze verzorgt de fiscale afhandeling en maakt jaarlijks de balans en V&W rekening op. Met deze werkwijze is er een 4-ogen toezicht gecreëerd op het financiële onderdeel van onze stichting.

                                                          Balans per 31 december 2020

ACTIEF                                           31-12-2019          31-12-2020

Materiële vaste activa    

Machines en inventaris                   382                      0

Vlottende activa

Voorraden                                       0                          0

Dranken, kaarten en souvenirs        0                          0

Vorderingen

Lening Dorpsbelang                        700                      500

Omzetbelasting                               1.101                   137

Overige vorderingen                       1.801                  637         

Liquide middelen                            13.410                 11.784

15.593                 12.421 

PASSIEF 

Eigen vermogen

Algemene reserve                           15.593                 12.421

Voorzieningen

Voorziening projecten                    0                          0

Kortlopende schulden

Crediteuren                                     0                          0

Belastingen                                     0                         0

Overige schulden                          0            ____       0 

15.593                 12.421  .                                                                                                                                                                                                                                                      

Staat van Baten en Lasten (V&W) per 31 december 2020

2019                    2020

Opbrengsten

Subsidie gemeente                          5.300                    950

Overige baten                                  4.251                   2.363                                        

9.551                   3.313

Kosten   

Personeel                                         1.200                   790

inkopen                                            2.047                   96

Huisvesting                                     14.281                 2.189

Exploitatiekosten                            5.609     23.137   3.411     6.486

Exploitatieresultaat                         -/- 13.586              -/-    3.173